Ekstrakurikuler

Wajib

Pramuka

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …

PMR

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …

PKS

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …

Pilihan

Tata Boga

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …

Basket Ball

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …

dll

 1.  …
 2.  …
 3.  …
 4.  …
 5.  …